"Jesteśmy specjalistami w branży wykończenia wnętrz oraz dostarczamy najlepsze materiały"

Duża gama produktów, powstała w odpowiedzi na różnorodne oczekiwania klientów w zakresie dekoracji, ochrony i zabezpieczenia powierzchni oraz jej odpowiedniego wykończenia.

Według polskiego prawa budowlanego podstawowymi uczestnikami procesu budowy są: inwestor, projektant, kierownik budowy oraz wykonawca, którego status określa kodeks cywilny.

Czytając poniższe informacje oraz odwiedzając specjalistyczny serwis https://www.budownictwo.dekra.pl można się dowiedzieć więcej o tym.

Tak naprawdę jednak przepisy określające prawa i obowiązki tych podmiotów odpowiedzialnych za budowę, umożliwiają rozszerzenie grupy uczestników do nawet sześciu osób. Jedną z nich jest inspektor nadzoru budowlanego. Może go powołać inwestor w celu prowadzenia działań składających się na nadzór inwestorski. Inspektor nadzoru budowlanego przyjmuje funkcję zastępcy inwestora na budowie, z czego wynika szereg jego praw i obowiązków. Może on żądać od kierownika budowy lub robót usunięcia wad, wniesienia poprawek, wykonania badań i testów, również tych wiążących się z koniecznością ingerencji w elementy już zakryte. Może oczekiwać przedstawienia ekspertyz budowlanych i atestów. Ma prawo wstrzymać budowę w przypadku zauważenia potencjalnego niebezpieczeństwa w kontynuacji robót bądź rażącej niezgodności z dokumentacją projektową bądź pozwoleniem na budowę.
Inspektor nadzoru budowlanego ma reprezentować interesy inwestora na budowie, poprzez monitoring prac, sprawowanie pieczy nad jakością wykonywanych robót, kontrolę materiałów budowlanych, pilnowanie zgodności budowy z założeniami i dokumentacją oraz aktywne uczestniczenie w procesie budowy. Ponieważ sprawuje jakoby nadzór inwestorski, musi potwierdzać faktyczne wykonania robót, być obecny przy odbiorach i próbach etapów zanikających i zakrywanych, instalacji technicznej i gotowego budynku, Powyższe prawa i obowiązki charakteryzują nadzór inwestorski, często bywa przekazywany właśnie inspektorowi nadzoru budowlanego - fachowcowi z uprawnieniami i wiedzą. Właściwa osoba na właściwym miejscu znacznie lepiej radzi sobie z nadzorem od zwykłego śmiertelnika, czyli inwestora.

Okiem reportera

usługi budowlane

budowa domu

budownictwo